Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Α 1066053 ΕΞ 28-04-2014 Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Μ. Φίλιππα, 
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318 
FAX : 210 3375001

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1066053 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ: 1. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας 
Διεύθυνση Βιβλίων & Στοιχείων (15η) 
Τμήμα Β' 
2. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων 
Αθηνών -Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου Αθήνα 

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων» 

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που έχει δεχτεί η υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με το ακαθάριστο εισόδημα των συμβολαιογράφων και επί ποίου ποσού αμοιβής θα γίνεται παρακράτηση φόρου είκοσι (20%) τοις εκατό. 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 2238/1994 στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργούταν παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών εφόσον η συναλλαγή υπέρβαινε τα τριακόσια (300) ευρώ. 

2. Σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 σε συνδυασμό με την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014 υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. 

3. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1120/25-4-2014 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε 20%, ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ. 

4. Για τους συμβολαιογράφους ακαθάριστα έσοδα αποτελούν τα συνολικά συμβολαιογραφικά έσοδα (δικαιώματα) που εισπράττονται συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ για τα οποία εκδίδεται ΑΠΥ και καταχωρούνται σαν έσοδα στα τηρούμενα βιβλία του ΚΦΑΣ ενώ τα εν λόγω δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ αποτελούν και έξοδα για την επιχείρηση. 

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων και από 1-1-2014 θα γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
α/α Α. ΓΡΑΨΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!