Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

ΠΟΛ 1094/07-04-2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τεύχος Β/25-2-2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού»

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Γ΄    
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. : 210 3375307  FAX : 210 3375028   

ΑΔΑ:   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΦΕΚ: 961 Β/16-4-2014

Αθήνα, 04 Απριλίου 2014

ΠΟΛ 1094/07-04-2014

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Θέμα: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 Απόφαση του Γενικού  Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474  τεύχος Β/25-2-2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του  τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄  και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170)  για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης  φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου  προσδιορισμού».  

Δείτε εδώ την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1050/2014, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4174/2013 Κώδικα Φορολογικής  Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. Α΄170), όπως ισχύουν.  ΑΔΑ: ΒΙΗΧΗ-Π982  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4172/2013 Κώδικα Φορολογίας  Εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. Α΄167), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του  άρθρου 22 παρ. 13 ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α254 ) και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) και του άρθρου 2 του ν.  4172/2013.  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48Α΄ του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 67Β΄ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151), όπως ίσχυαν  μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των ν. 4172/2013  

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 όπως  ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των ν. 4172/2013.  

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 καθώς και  τις διατάξεις του άρθρου 39 ΚΦΔ (ν. 4174/2013).  

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994,όπως  ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των ν. 4172/2013.  

9. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν.4174/2013 Κώδικα  Φορολογικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. Α΄170).  

10. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4174/2013 Κώδικα Φορολογικής  Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. Α΄170).  

11. Τις διατάξεις της ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 /10-5-2013 (ΦΕΚ Β 1136)  Α.Υ.Ο.  

12. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου  Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α  1015213/ ΕΞ 2013/ 28-1-2013 (ΦΕΚ Β΄130) Απόφαση του Υπουργού και  Υφυπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα  της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.  

13. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1050/17-2-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 474 τεύχος Β/25-2-2014 και  καθαρίσθηκε ο τρόπος εφαρμογής των τεχνικών έλεγχου εμμέσου  προσδιορισμού στη διαδικασία του έλεγχου παράλληλα με τις ισχύουσες  διατάξεις περί έλεγχου του ΚΦΕ.

14. Ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 της απόφασης του Γενικού Γραμματέα  Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 (ΦΕΚ 474 τεύχος Β/25-2-2014)  αντικαθίσταται ως εξής :  

«Όταν διενεργείται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με μεθόδους  εμμέσου προσδιορισμού, εφαρμόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με  αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ ή του Ελεγκτικού Κέντρου  που εκδίδεται από κοινού με τον υποδιευθυντή και τον προϊστάμενο του  τμήματος έλέγχου, μετά από εισήγηση του υπαλλήλου που φέρει την εντολή  ελέγχου, αξιολογώντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή  της».      

 Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας         
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!