Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Γ 1061892 ΕΞ 14-04-2014 Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: Γ’ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84 
Πληροφορίες: Βλάρου Μ. 
Τηλέφωνο : 210 3375149 
FAX : 210 3375001 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1061892 ΕΞ 2014 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 

ΠΡΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε.) 

Ακτή Μιαούλη 99, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς 

ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σταδίου 29, 
101 10, Αθήνα 

ΘΕΜΑ: «Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές» 

ΣΧΕΤ.: Το από 10 Μαρτίου 2014 έγγραφό σας. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 προβλέπεται, η επιβολή φόρου δέκα τοις εκατό (10%) στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήματα εγκατεστημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία άνω των 500 κ.ο.χ., εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις ως άνω δραστηριότητες. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη διαχειριστική χρήση 2012 και μετά (οικ. έτος 2013). 

2. Ο ίδιος φόρος δέκα τοις εκατό (10%) επιβάλλεται και στα κέρδη που διανέμουν οι ως άνω εταιρείες, με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη αυτών, επιπλέον των μισθών. 

3. Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι με την φορολόγηση αυτή με δέκα τοις εκατό (10%) εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου των ως άνω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτά με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, ή έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) εξαιρουμένου από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της επιχείρησης και του τελικού μετόχου ή εταίρου. 

4. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, με την επιβολή του ως άνω φόρου δέκα τοις εκατό (10%) εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου και, ως εκ τούτου, απαλλάσσεται ο ίδιος για το εισόδημα αυτό, από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος και από οιαδήποτε άλλη έκτακτη ή ειδική εισφορά όπως είναι και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

(Σχετ. η ΠΟΛ. 1186/24.7.2013 Εγκύκλιος Διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων). 

5. Τέλος, όσον αφορά το αίτημά σας, με το οποίο ζητάτε να διευκρινιστεί εάν οι κατά τα ανωτέρω έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέμονται από τα κέρδη στα μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών του κλάδου σας, απαλλάσσονται της υποχρέωσης ασφαλιστικών ή συναφών εισφορών και επιβαρύνσεων, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας στο οποίο και κοινοποιείται το παρόν. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστ. της Δ/νσης α/α 
Δόσης Ελ. 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!