Οικονομικές Ειδήσεις

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4254/2014: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις."

ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Δημοσιεύτηκε ο νόμος "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις." με αριθμό 4254 στο ΦΕΚ Α 85/7-4-2014.

  • Δείτε το Νόμο 4254/2014 στη βάση Φορολογικής Νομοθεσίας του Forin.gr εδώ.
  • Κατεβάστε άμεσα το νόμο σε μορφή αρχείου PDF εδώ.
Η διαδικασία κωδικοποίησης των νόμων στη Βάση Φορολογικής Νομοθεσίας του Forin.gr Analysis ολοκληρώθηκε. Οι συνδρομητές του Forin.gr Analysis μπορούν να δουν όλους τους παρακάτω νόμους, όπως ισχύουν, σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4254/2014.
Νόμοι που έχουν κωδικοποιηθεί στη βάση Φορολογικής Νομοθεσίας του Forin.gr
N. 4172/2013: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει για εισοδήματα από 1.1.2014
Ν. 4174/2013: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). Έλεγχος, προσαυξήσεις, πρόστιμα (Ν. 4174/2013)
Ν. 2238/1994: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) που ισχύει για εισοδήματα μέχρι 31.12.2013
Ν. 2859/2000: Κώδικας Φ.Π.Α.
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
Ν. 3296/2004: Αυτοέλεγχος επιχειρήσεων
Ν. 2961/2001: Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (Ν. 2961/2001)
Ν. 2960/2001: Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν. 2960/2001)
Ν. 3691/2008: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Άλλες διατάξεις."
Ν. 1587/1950: Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.)
Ν. 2523/1997: Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων (Κ.Φ.Κ.). Διοικητική και Ποινική φορολογική νομοθεσία
Ν. 4223/2013 "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις"
Ν. 4194/2013 "Κώδικας Δικηγόρων"
Ν. 4110/2013: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
Ν. 3986/2011: Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
Π.Δ. 85/2005 "Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών"
Ν. 3429/2005 "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)."
Ν. 3427/2005 "Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις."
"Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24-12-2002) Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις."
Η πλειοψηφία των κωδικοποιημένων νόμων της βάσης Φορολογικής Νομοθεσίας του Forin.gr είναι προσβάσιμη μόνο από τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Μάθετε περισσότερα εδώ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ