ΚΦΔ

ΔΕΛ Α 1044111 ΕΞ 7-3-2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

ΑΔΑ: ΒΙΗΗΗ-254

ΔΕΛ Α1044111 ΕΞ 7-3-2014

ΦΕΚ B 759 - 27.03.2014

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478 Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ¨Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων¨ σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημ. Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!