ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1198/2017 Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1198

ΦΕΚ B 4385 - 13.12.2017

Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α 170/26-7-2013), « Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 252328 - 3034363753586263 και 64

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α ́ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α ́94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7,13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013(ΦΕΚ Α ́ 167/23-7-2013).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του ν. 3986/2011(ΦΕΚ Α ́152/1-7-2011), 44 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α ́ 18/25-01-2013), 13 παρ. 2γ και 65 του Κ.Ν.Τ.Χ.

5. Την αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10-3-2017(Β ́968) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

6. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (ΒΊ30 και Β ́372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α ́ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. 1/20.01.2016 (18/Υ.Ο.Δ.Δ) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

8. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805/ΕΞ/2017/31.7.2017 (Β ́2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής « Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

9. Την ανάγκη έκδοσης τύπου της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά .

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου, για νομικά πρόσωπα-νομικές οντότητες που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου, για νομικά πρόσωπα-νομικές οντότητες (φορολογικά έτη 2014 και επόμενα) - Σελίδα 1

Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου, για νομικά πρόσωπα-νομικές οντότητες (φορολογικά έτη 2014 και επόμενα) - Σελίδα 2

Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου, για νομικά πρόσωπα-νομικές οντότητες (φορολογικά έτη 2014 και επόμενα) - Σελίδα 3

Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου, για νομικά πρόσωπα-νομικές οντότητες (φορολογικά έτη 2014 και επόμενα) - Σελίδα 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017

Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Δείτε την πρωτότυπη έκδοση της απόφασης στα συνοδευτικά αρχεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!