Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1062/24-02-2014 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών».

Δείτε τις αποφάσεις ΠΟΛ. 1285/31-12-2013 , ΠΟΛ. 1015/10-1-2012 κωδικοποιημένες όπως ισχύουν.

ΠΟΛ. 1062 (ΦΕΚ Β 592/13.03.2014)

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δείτε εδώ την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1015/2012, κωδικοποιημένη όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η απόφαση ΠΟΛ. 1285/2013 που τροποποιείται με την παρούσα, τροποποιεί τη βασική Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1015/2012.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 11 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α') «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (ΦΕΚ 1592Β').

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/446/0015/ΠΟΛ. 1063/26-3-2008 (ΦΕΚ 633 Β').

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β' 257/13.2.2012).

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1200/29.10.2012 (ΦΕΚ Β' 2900/29.10.2012).

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 54/16.1.2014).

7. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23.11.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». (ΦΕΚ 3317Β'/27.12.2013).

8. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών, αλλά και των επιχειρήσεων, διάθεσης αυτών στην αγορά.

9. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. H παράγραφος 3 της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:

«Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης ΦΗΜ επιτρέπεται λόγω βλάβης, εφόσον η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ1063/2008 και βρίσκονται εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η θεώρηση εισαγόμενων η παραγόμενων φορολογικών μνημών και μετά το χρόνο λήξης της άδειας καταλληλότητας των συγκεκριμένων τύπων ΦΗΜ.»

2. Η παράγραφος 4 της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31-12-2013 (ΦΕΚ Β' 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αλλαγή - αντικατάσταση φορολογικών μνημών, λόγω πλήρωσης της παλαιάς ή αλλαγής κατόχου επιτρέπεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!