ΚΦΔ

ΔΕΛ Α 1198414 ΕΞ 30-12-2013 Τύπος της έκθεσης ελέγχου.

Αριθ. ΔΕΛ Α 1198414 ΕΞ 2013

ΦΕΚ Β 3367/31-12-2013

Τύπος της έκθεσης ελέγχου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ.170 Α') «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.

2, Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Έκθεση ελέγχου προσδιορισμού φόρου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ