Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Δ14Β 1137825 ΕΞ 10-9-2013 Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εστίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'
«Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Τ. Σφελινιώτη
Τηλέφωνο:210- 3645832 
Fax:210-3645413
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 10/09/2013

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1137825 ΕΞ 2013

Πρωτ. Εισ.:

ΠΡΟΣ: ......

ΚΟΙΝ:......

Θέμα: Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εστίασης

Σχετ.: Το από................ηλεκτρονικό μήνυμα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες της εταιρείας ................... με άδεια λειτουργίας «Εστιατορίου - Κέντρου διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου», οι οποίες, με στόχο την προβολή του μινωικού πολιτισμού, συνίστανται σε παροχή ιδιαίτερου γεύματος βασισμένου στη διατροφή της μινωικής περιόδου και, παράλληλα, σε ημίωρη προβολή ταινίας και ζωντανή παρουσίαση χορευτικών δρωμένων που αναπαριστούν την καθημερινή ζωή των Μινωιτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, ο συντελεστής του Φ.Π.Α. ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, ενώ κατ’ εξαίρεση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ιδίου Κώδικα Φ.Π.Α., ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 13%.

Σύμφωνα με την περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως ισχύει από 01.08.2013 μέχρι και 31.12.2013 βάσει της παραγράφου 14 του άρθρου 74 του ν.4172/2013, στο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% υπάγεται η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία.

Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο 11131481/7043/0014/ΠΟΛ.1282/23.12.1992, ποιές επιχειρήσεις είναι κέντρα διασκέδασης είναι θέμα πραγματικό και θα εξετάζεται κατά περίπτωση, τόσο από την άδεια λειτουργίας, όσο και από το είδος του κόστους λειτουργίας αυτού κατά φορολογική ή διαχειριστική περίοδο ή μέρους αυτών.

Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 620/11.10.2001 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για την εφαρμογή των διατάξεων περί Φ.Π.Α., εναπόκειται στη φορολογική αρχή να ερευνήσει ποιες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του «κέντρου διασκέδασης» ως ζήτημα πραγματικό και ουσιαστικό, μη δεσμευόμενη από τυπικά κριτήρια (άδεια λειτουργίας) ή νομικές μορφές ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας (διάσπαση των παρεχόμενων υπηρεσιών).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 2718/08.10.2012), όπως ισχύει, όπου ορίζονται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, κέντρο διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη Α - ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών, ενώ δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, στις οποίες, κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής, γίνεται χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, με μέγιστη Α - ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 db.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες εστιατορίου, εκτός των καταναλώσεων αλκοολούχων ποτών, όπου παράλληλα παρουσιάζεται και θέαμα υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση που προέχουν οι υπηρεσίες εστίασης και το θέαμα προσφέρεται με τα συνήθη μέσα που εμπίπτουν στην εκμετάλλευση του εστιατορίου, όπως ηχητικές εγκαταστάσεις μικρής ισχύος, χρήση τραπεζοκαθισμάτων από καθήμενους πελάτες με προσφορά φαγητού, μη ύπαρξη όρθιων πελατών στο μπαρ για κατανάλωση ποτών, μη συμμετοχή των πελατών με χορό κ.α., καθώς και οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με αυτές των αντίστοιχων εστιατορίων της περιοχής.

Αντιθέτως, στην περίπτωση που για την παρουσίαση του θεάματος χρησιμοποιούνται όλες οι υποδομές του κέντρου διασκέδασης όσον αφορά στον ήχο, τη δυναμικότητα του χώρου, την πίστα, τις καταναλώσεις του μπαρ κλπ, πρόκειται για λειτουργία της επιχείρησης ως κέντρου διασκέδασης και υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ όλες οι παροχές που πραγματοποιούνται εντός του καταστήματος.

Συνεπώς, ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ είναι θέμα πραγματικό και πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βάσει των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως έχουν ερμηνευτεί, καθώς και των σχετικών με τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης διατάξεων.

Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Βασιλική Τάτση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!