Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1184/6-9-1991 Εφαρμογή διατάξεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων σε ειδικά θέματα του φόρου αυτού

Αριθ.Πρωτ.1079595/5557/0014/ΠOΛ. 1184/6-9-1991

Εφαρμογή διατάξεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων σε ειδικά θέματα του φόρου αυτού

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 17 περ. β' του N. 1676/1986 ορίζεται, ότι επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων και 'στις συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφόσον ο σκοπός, που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά, είναι κερδοσκοπικός'.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2αα' του άρθρου 22 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, ότι απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, για όλες τις πράξεις, που αποτελούν το αντικείμενο του φόρου αυτού, τα πρόσωπα του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ιδίως δημόσιων μεταφορών, ύδατος, αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, με την προϋπόθεση, ότι τουλάχιστον το μισό του κεφαλαίου τους ανήκει στο κράτος ή στους οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους, ερμηνεύοντας τις προαναφερόμενες διατάξεις του N. 1676/1986, αποφάνθηκε με τη γνωμοδότησή του 376/1991, που έγινε αποδεκτή, ως προς τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα, ότι:

α) Oι αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 246 του Π.Δ. 76/1985 (ΦEK 27α), είναι, κατά ρητή επιταγή του νόμου (άρθρο 246 παρ. 5 Π.Δ. 76/1985), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, διεπόμενα από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις αυτές εμπίπτουν στην έννοια του 'νομικού προσώπου' της περίπτωσης β' του άρθρου 17 του N. 1676/1986, καθόσον στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς και οι ανωτέρω δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, που και αυτές, όπως προαναφέρθηκε, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Oι επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται ως υποκείμενο φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου με την προϋπόθεση, ότι οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν σκοπό κερδοσκοπικό.

β) Ως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 22 παρ. 2αα' του N. 1676/1986, θεωρούνται και οι επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ευθέως από το νόμο ως κοινής ωφέλειας. Για την εφαρμογή δηλαδή της απαλλακτικής αυτής διάταξης αρκεί το γεγονός του χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων αυτών από το νόμο ως επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Εννοείται, ότι για την απαλλαγή των επιχειρήσεων αυτών από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, θα πρέπει απαραίτητα να συντρέχει και η προϋπόθεση, που αναφέρεται στη διάταξη αυτή, δηλαδή το μισό του κεφαλαίου τους να ανήκει στο κράτος ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι χαρακτηρίζονται από το νόμο ως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βάσει του N. 696/1977 και του Π.Δ. 514/1977, η "Ελληνική Aεροπορική Βιομηχανία" (E.A.B.) και η "Ελληνική Βιομηχανία Οπλων" (E.B.O.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!