Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Αριθ. οικ. 40534/4859/16-8-2013 Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

ΦΕΚ Β 2041/22-8-2013

Αριθ. οικ. 40534/4859

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.3784/2009 «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν.703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 31 παρ. 7 αυτού (ΦΕΚ Α'137).

2. Τον Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

3. Τη με αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων»

4. Το Π.Δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ Α' 46).

5. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 185).

6. Το Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α' 263) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τρο-ποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α'141)-μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'152)

8. Τη με αριθμό 27858/ΔΙ0Ε/546/2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ Β'1653).

9. Την με Αριθμό 329 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 1655/Β/2013), όπως έχει τροποποιηθεί από την Απόφαση με Αριθμό 1208/12-07-13 (ΦΕΚ 1718Β)

10. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 1617/7-12-10 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως ισχύει, ως εξής:

Στο Άρθρο 8 της Φ2-1617/10 «Ορισμός εγκαταστάτη -Διαδικασίες εγκατάστασης», προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

«5. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, γίνεται υποχρεωτικά ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου που τηρείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, για την έγκριση σχεδιαγραμμάτων και έκδοση νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας, που προβλέπονται από την παρούσα Απόφαση, καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 118/06, όπως ισχύει. Επίσης υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις (άρθρο 8 Ν.1599/1986) αφενός του επιβλέποντος μηχανικού και αφετέρου του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών - εκροών, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τα υποδείγματα που ακολουθούν. Τέλος, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, εκδίδεται ενιαία τροποποιημένη άδεια λειτουργίας που περιλαμβάνει το σύστημα εισροών - εκροών. Στην περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις».

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 16 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης επιβλέποντος μηχανικού - Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!