Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1086614 ΕΞ 2013 Εκπρόθεσμη θεώρηση βιβλιαρίου συντήρησης Φ.Τ.Μ. και βιβλίων του Κ.Β.Σ.

ΘΕΜΑ: «Εκπρόθεσμη θεώρηση βιβλιαρίου συντήρησης Φ.Τ.Μ. και βιβλίων του Κ.Β.Σ.»

Απαντώντας στην από 4.4.2013 αίτησή σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ο οποίος ίσχυε μέχρι 31.12.2012, τα βιβλία του Κώδικα, πλην των πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενημερώνονται ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατά περίπτωση μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, είναι ως να μην τηρήθηκαν για τη χρήση που αφορούν.

Κατά συνέπεια, τα εν λόγω βιβλία, όταν ενημερωθούν (επί χειρόγραφης τήρησης) ή εκτυπωθούν (επί μηχανογραφικής τήρησης) πέραν του χρόνου ενημέρωσής τους ή εκτύπωσής τους αντίστοιχα και μέχρι τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, θεωρούνται ως εκπρόθεσμα ενημερωθέντα ή εκτυπωθέντα. Όταν ενημερωθούν ή εκτυπωθούν πέραν της λήξης της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, θεωρούνται ως μη τηρηθέντα. Ενόψει των ανωτέρω, συνάγεται ότι η μη θεώρηση και ενημέρωση από μέρους σας
βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις 2004-2011 συνιστά μη τήρηση αυτών. Η θεώρηση και ενημέρωση βιβλίων του Κ.Β.Σ. για τη χρήση 2012, μετά την οριστική διακοπή εργασιών και μετά την προθεσμία ενημέρωσης (ή εκτύπωσης επί μηχανογραφικής τήρησης), συνιστά μη τήρηση βιβλίων.

2. Αναφορικά με το είδος των καταλογιζομένων παραβάσεων σε περίπτωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων από εγκεκριμένη και μη δηλωμένη φ.τ.μ ή σύστημα και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων, από τον συνδυασμό των διατάξεων της περίπτωσης γ1 της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 1809/1988, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, προκύπτουν τα εξής:

α) Η έκδοση αποδείξεων λιανικής από εγκεκριμένη και μη δηλωμένη φορολογική ταμειακή μηχανή, εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις δεν έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία, πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, θεωρείται αυτοτελής παράβαση.

β) Η έκδοση αποδείξεων λιανικής από εγκεκριμένη και μη δηλωμένη φορολογική ταμειακή μηχανή, εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία, πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, θεωρείται γενική παράβαση.

γ) Σε περίπτωση έκδοσης αποδείξεων λιανικής από εγκεκριμένη και μη δηλωμένη φορολογική ταμειακή μηχανή, εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο, δεν συνιστά παράβαση και δεν επιβάλλεται πρόστιμο του Κ.Β.Σ., γεγονός που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωσή σας, όπως και η ανωτέρω περίπτωση β΄, λόγω μη ύπαρξης βιβλίων. 

Aνεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, σημειώνεται δε ότι, η μη δήλωση της Φ.Τ.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 1809/1988, θεωρείται γενική παράβαση, ανά διαχειριστική περίοδο (ΠΟΛ.1024/14.2.2007).

3. Τέλος, για την περίπτωση εκπρόθεσμης θεώρησης του βιβλιαρίου συντήρησης κι επισκευών της φορολογικής ταμειακής μηχανής, πριν από οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο, καταλογίζεται μια γενική παράβαση, ανεξάρτητα του χρόνου υποβολής της και επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, κατά περίπτωση.


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Ευθύμιος Σαΐτης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!