Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1156/28-6-2013 Ανακαθορισμός των τιμών ζωνών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στις Ζώνες ΣΤ και Δ και ορισμός Γραμμικής Ζώνης στην οδό Δάφνης [από την οδό Χλόης μέχρι την οδό Ανθέων (προέκταση οδού 28ης Οκτωβρίου)] δεξιά, της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
Ταχ. Δ/νση:Κολωνού 2 &Πειραιώς
104 37 Αθήνα
Τηλέφωνα:210-5225868, 5224155,
5235643, 5234490
Τηλεομοιοτυπία: 210-5234003

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

ΠΟΛ. 1156

Προς : Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Ανακαθορισμός των τιμών ζωνών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στις Ζώνες ΣΤ και Δ και ορισμός Γραμμικής Ζώνης στην οδό Δάφνης [από την οδό Χλόης μέχρι την οδό Ανθέων (προέκταση οδού 28ης Οκτωβρίου)] δεξιά, της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.»

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1009/18-1-2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος της Ελλάδας.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'), όπως το άρθρο 41α προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'), και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 1 27/Α').

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α')

5. Την απόφασή μας 1067780/82/Γ0013/09-06-1994 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β715-07- 1994), όπως ισχύει.

6. Την απόφασή μας ΠΟΛ. 1040/26-2-2011 (ΦΕΚ 434/Β717-03-2011).

7. Την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 2019/2012, 2020/2012 και 1024/2013, με τις οποίες ακυρώθηκε η ΠΟΛ. 1040/26-2-2011 (ΦΕΚ 434/Β717-03-2011) απόφαση ως προς τις τιμές των ζωνών ΣΤ και Δ και του τμήματος της οδού Δάφνης από την πλατεία Δάφνης μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού.

8. Τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 465/2012 και 24/2013, οι οποίες έγιναν δεκτές από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

9. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

10. Την από 25/6/2013 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρίασή της και ειδικότερα την αιτιολογημένη κρίση της η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και επισυνάπτονται στο οικείο πρακτικό αυτής.

11. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επανακαθορίζουμε τις τιμές των ζωνών ΣΤ και Δ και ορίζουμε νέα Ζώνη Β1 Γραμμική, ως εξής :

ΣΤ Ζώνη με Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ Δ Ζώνη με Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500) ευρώ

Β1 Ζώνη : Γραμμική

ΔΑΦΝΗΣ [από Χλόης μέχρι Ανθέων (προέκταση 28ης Οκτωβρίου)] δεξιά με Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

(Η Γραμμική Ζώνη Β1 απεικονίζεται στο απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει την απόφαση αυτή και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος). 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από 17/3/2011.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ Δ.Κ. ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΜΕΑΖΩΝΗ (Β1 Γρ.Ζ.}

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!