ΦΠΑ

Δ12 1090959ΕΞ2013 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω δυσλειτουργιών ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου TAXIS στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 1365/4-6-2013 (Ημερομηνία Κυκλοφορίας 7-6-2013)

Αριθμ. Δ12 1090959ΕΞ2013

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω δυσλειτουργιών ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου TAXIS στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α') με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 28ης Ιουλίου 1931 (239 Α') «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3842/2010 (ΦεΚ 58 Α').

7. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 86 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών κ.λπ. που κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ).

9. Τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012 - ΦΕΚ 222 Α').

10. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α') «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις».

11. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1212/2012 (ΦΕΚ 3338 Β') «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ», όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α') με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

13. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω δυσλειτουργιών ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου TAXIS στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου.

14. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, οι οποίες γίνονταν αποκλειστικά στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου και όχι μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οι οποίες έληγαν από 29.5.2013 έως 3.6.2013, παρατείνονται μέχρι και τις 6.6.2013 ημέρα Πέμπτη.

Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία παρατείνονται επίσης οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και του ν. 1809/1988 για την υποβολή γνωστοποιήσεων, δηλώσεων μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, την υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων, οι οποίες γίνονται αποκλειστικά στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου και όχι ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καθώς και η προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσης ή εγγραφής σε οπτικό δίσκο των χειρόγραφα ή μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων αντίστοιχα, στην περίπτωση εξάντλησης των χρησιμοποιουμένων θεωρημένων εντύπων ή οπτικών δίσκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!