Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διανομή Κερδών ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία

Προσωπική εταιρία (ΟΕ) με υποχρεωτικά διπλογραφικά έχει:
Λογιστικά κέρδη 181.234,40.
Προσωρινές διαφορές 4877,10
Οι διαφορές αφορούν
Α.-5102,80(πληρωμή ΕΦΚΑ του 2020 σε 2021)
Β.+278,13(διαφορά φορολογικής λογιστικής βάσης λόγο αποσβέσεων)
Γ.-52,43(από διαφορές ετεροχρονισμένων εξόδων
Μη εκπιπτόμενες φορολογικές δαπάνες 1410,15
Σύνολο φορολογητέων κερδών 177.767,45€

Η διανομή των κερδών θα γίνει στα λογιστικά κέρδη μείον το φόρο(181.234,40-39.108,84=142145,62);
Στον κωδικό 379 θα πρέπει να καταχωρηθούν τα 142.145,62;
Εαν δεν είναι σωστό σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το σωστό.

Υπάρχει υποχρέωση αυτοτελώς φορολογισης εφοσων γίνεται διανομή μέρος ποσού που δεν έχει φoρολογηθει μέσα στο 2021(το 2020 λόγω , κυρίως του ΕΦΚΑ τα φορολογικά κέρδη ήταν παραπάνω από τα λογιστικά)
Εάν όχι. Σε περίπτωση που οι προσωρινές διαφορές φορολογικής λογιστικής βάσης ήταν μόνο λόγω αποσβέσεων(φορολογικές αποσβέσεις 100% για παγία αξίας μικρότερης των 1500,00 ) τότε θα έπρεπε να φορολογηθεί η διαφορά αυτοτελώς;
 H ΠΟΛ 1014/2018 ισχύει μόνο σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών τη παρούσας χρονιάς και από μεταφερόμενες προηγούμενων ετών ή αφορά και τις προσωρινές διαφορές φορολογικής λογιστικής βάση; (Τονίζω για τις προσωρινές , η ερώτηση μου δεν έχει να κάνει με  τις επιδοτήσεις κλπ που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ 1 του άρ 47 του Ν4172/2013 άλλα όλες έκεινες οι διαφορές φορολογικής λογιστικής βάσης που είναι προσωρινές)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση