Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Διαδικασία έναρξης σε επιχείρηση που εντάσσεται στο Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων του Άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με την διαδικασία έναρξης που ίσχυε στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις σχετικά με την ένταξη ή μη αυτών στο VIES, από το φορολογικό έτος 2020 και έπειτα.
Πιο συγκεκριμένα, μια τέτοια επιχείρηση προφανώς και δεν μπορούσε να ενταχθεί στο καθεστώς "Παραδόσεις και Παροχή Υπηρεσιών", αλλά τι ισχύε σχετικά με τις "Λήψεις Υπηρεσιών και Αποκτήσεις"; 
Έχει αλλάξει κάτι μέχρι και σήμερα επί τούτου;
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

  • 1 Απάντηση

Αν και δεν μας είναι κατανοητό τι ακριβώς αναζητάτε σας παραθέτουμε ακολούθως από το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ιούλιος 2021 τις απαντήσεις στα θέματα 8 και 9 για ΦΠΑ:
 
«8. Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή των υποκειμένων στον φόρο στο Μητρώο V.I.E.S.
Κάθε υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να πραγματοποιήσει  ενδοκοινοτικές  συναλλαγές  (ενδοκοινοτική  απόκτηση –ενδοκοινοτική  παράδοση –ενδοκοινοτική  παροχή  υπηρεσιών –ενδοκοινοτική  λήψη  υπηρεσιών)  έχει  υποχρέωση  πριν από την έναρξη της συναλλαγής (τιμολόγησης) να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. «δήλωση έναρξης –μεταβολής εργασιών  φυσικού  προσώπου»  (έντυπο  Μ2)  ή  «δήλωση  έναρξης –μεταβολής  εργασιών  μη  φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την εγγραφή του στο μητρώο V.I.E.S.Στη συνέχεια προβαίνει, πριν από την έναρξη κάθε συναλλαγής, στον έλεγχο εγκυρότητας του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε σχέση με την επωνυμία του.  Ο έλεγχος εγκυρότητας  του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. πραγματοποιείται  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση «http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/», καθώς και  στην  ενότητα  «Εγκυρότητα/  Εγκυρότητα αριθμού  Φ.Π.Α.–V.I.E.S»  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  της Α.Α.Δ.Ε. «http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/egkyroteta/egkyroteta-arithmoy-phpa-vies». 
Για  τα  κράτη  μέλη  που  δεν  είναι  δυνατό  να  γίνει  επιβεβαίωση  της  επωνυμίας  μέσω  των ηλεκτρονικών αυτών διευθύνσεων, ο έλεγχος  εγκυρότητας πραγματοποιείται τηλεφωνικά από το Τμήμα ΣΤ ́-Διοικητικής  Συνεργασίας  &  Ανταλλαγής  Πληροφοριών  στον  Τομέα  του  Φ.Π.Α. της  Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Φορολογικής  Διοίκησης  (Γ.Δ.Φ.Δ.)  της  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στον τηλ. αριθμό:210-3616754.
Τέλος,  προκειμένου  για  αγαθά,  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  θεωρηθεί  μια  συναλλαγή  ως ενδοκοινοτική είναι και η αποδεδειγμένη φυσική διακίνηση των αγαθών μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών (βλ. σχετ. αριθ. ΠΟΛ. 1201/1999εγκύκλιο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φ.Π.Α.).
Σημειώνεται, ότι στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών, εφόσον:
α) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (σύμφωνα με το άρθρο 14,παρ. 2 περ. α, ́ του Κώδικα Φ.Π.Α.) και
β) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από τον φόρο ,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος μέλος  του  λήπτη  των  υπηρεσιών,  δηλαδή  δεν  δηλώνονται  οι  πράξεις  για  τις  οποίες  δεν  υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από τον λήπτη.
Σημειώνεται, ότι όσον αφορά στην ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών, η υποχρέωση εγγραφής στο V.I.E.S. και  υποβολής  ανακεφαλαιωτικών  πινάκων  ισχύει  για  κάθε υποκείμενο  στον φόρο,  ανεξάρτητα  εάν πρόκειται για υποκείμενο στον φόρο που απαλλάσσεται στο εσωτερικό, λόγω ύψους αξίας συναλλαγών (μικρές απαλλασσόμενες επιχειρήσεις-άρθρο 39 του Κώδικα Φ.Π.Α.) ή οι πράξεις του απαλλάσσονται από τον φόρο (πράξεις του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., αγρότες του ειδικού καθεστώτος).  Το ίδιο ισχύει και για τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών (υπηρεσίες που φορολογούνται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α του Κώδικα Φ.Π.Α.), από οποιοδήποτε υποκείμενο στον φόρο.
9. Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου.
Τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες  δεν  παρέχεται  δικαίωμα  έκπτωσης  του  φόρου  των  εισροών  τους,  οι  απαλλασσόμενες  μικρές επιχειρήσεις και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος καθίστανται υπόχρεοι για την καταβολή Φ.Π.Α. για  την  ενδοκοινοτική απόκτηση  αγαθών,  καθώς  και για την  ενδοκοινοτική  λήψη  υπηρεσιών  που πραγματοποιούν. Ο φόρος αποδίδεται με «έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α.» που υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα  του  επόμενου  μήνα από  την  λήξη  της  φορολογικής  περιόδου  και μόνο  για  τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούνται τέτοιες συναλλαγές.
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
Ειδικότερα, για  τις  ενδοκοινοτικές  αποκτήσεις  αγαθών  η  υποχρέωση  για  την  καταβολή  του  φόρου υφίσταται και η «έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α.» υποβάλλεται στις περιπτώσεις που:
α)οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές υπερβαίνουν το όριο των 10.000,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) από όλα τα κράτη μέλη, κατά την προηγούμενη ή τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.
β)οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο, ωστόσο τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέγουν τη φορολόγησή τους στο εσωτερικό της Χώρας, αποκτώντας Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. και κοινοποιώντας τον στον προμηθευτή τους. Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης μεταβολών -μετάταξης, η οποία ισχύει  τουλάχιστον  για  δύο (2) πλήρεις  διαχειριστικές  περιόδους,  μετά από την  πάροδο  των  οποίων μπορεί να ανακληθεί.  Η ανάκληση ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών
Η υποχρέωση για καταβολή Φ.Π.Α. για υπηρεσίες που λαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος και οι οποίες φορολογούνται  στην  Ελλάδα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  14.2.α  του  Κώδικα Φ.Π.Α.,  ισχύει  για  κάθε υποκείμενο στον φόρο, ανεξάρτητα από το ύψος των υπηρεσιών αυτών (με την προϋπόθεση ότι δεν απαλλάσσονται).
Επίσης, η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία διαθέτουν Α.Φ.Μ. για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις  αγαθών  που  πραγματοποιούν,  καθώς  και  για  τα  Ν.Π.Δ.Δ., τα  οποία  παράλληλα  ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στον φόρο ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη φορολογητέα δραστηριότητα ή για τη δραστηριότητα δημόσιας εξουσίας. Σημειώνεται, ότι  στις  ανωτέρω  περιπτώσεις  τα  πρόσωπα  αυτά  υποχρεούνται  στην  υποβολή ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  ενδοκοινοτικών αποκτήσεων  αγαθών  και  λήψεων  υπηρεσιών  και  δήλωσης INTRASTAT(μόνο για τα αγαθά και εφόσον έχουν υπερβεί το στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης)»

Προσθέστε τη δική σας απάντηση