Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Παράδοση σε Ε.Ε. μετά απο επεξεργασία-FACON

καλησπέρα,
εταιρεία στην Ελλάδα (Α)  (εγγεγραμμένη στο σύστημα vies), λαμβάνει παραγγελία από πελάτη της στην Κύπρο (Β) (εγγεγραμμένο στο σύστημα vies) , να προωθήσει σε Ελληνική επιχείρηση (Γ) (εγγεγραμμένη στο σύστημα vies),  τα προϊόντα που αγοράζει η Β για να υποστούν επεξεργασία από τον Γ.
Ο Γ αφού ολοκληρώσει την επεξεργασία θα προωθήσει το τελικό προϊόν στον τελικό παραλήπτη Β και θα τιμολογήσει την δική του επεξεργασία ή και ότι άλλο προσθέσει. 
Ερώτημα:
Η εταιρεία Α (που μας ενδιαφέρει) θα τιμολογήσει τον πελάτη της στην Κύπρο (Β) με ΦΠΑ ή χωρίς ως ενδοκοινοτική παράδοση  (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΠΟΛ1237/1995)?
 Στο βιβλίο σας «ΦΠΑ Ανάλυση και ερμηνεία» στο άρθρο 28 θέμα 24θ στην σελίδα 776 , αναφέρεστε στην ανάγκη να εκδοθεί νεότερη οδηγία. Το γεγονός της μη έκδοσης νεότερης απόφασης δημιουργεί πρόβλημα ή όχι.
Στην περίπτωση που τιμολογήσει χωρίς ΦΠΑ (ενδοκοινοτική παράδοση) σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί και ποια έγγραφα να έχει στην διάθεσή της για να μην έχει πρόβλημα σε μελλοντικό έλεγχο, όσον αφορά το ΦΠΑ?
Ευχαριστώ πολύ.

  • 2 Απαντήσεις

Από αυτά που γράφετε συμπερένω ότι εργοδότης του Γ είναι η κυπριακή Β (η οποία δίνει και την εντολή μεταφοράς σε αυτόν)
Ήτοι, ο Γ θα τιμολογήσει τον Β για την επεξεργασία και ο Α τον Β για το δικο του εμπόρευμα; 


Ανατρέξτε στην ΠΟΛ 1237/1995 , περιπτωση 1 (απλοποιημένη μεταχείρηση), όπου γάλλοι δείτε Έλληνες, όπου Έλληνας - Κύπριος
(μη κολλήσετε στα ονόματα των δηλώσεων πχ προσωρινή ΦΠΑ, αντιγράφω ακριβώς το παλίο κείμενο)
Απλοποιημένη φορολογική μεταχείρισηΌταν ένας εργοδότης (Γ) που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε Κράτος Μέλος (Γαλλία) διαφορετικό από εκείνο στο οποίο πραγματοποιούνται οι εργασίες φασόν, αγοράζει πρώτες ύλες από υποκείμενο στο φόρο (Α) ενός άλλου Κράτους Μέλους (Ελλάδα), στο εσωτερικό του οποίου εκτελούνται υλικά οι εργασίες φασόν, από ένα άλλο υποκείμενο στο φόρο (Β) (εργολάβο) με αυτές τις πρώτες ύλες, τα Κράτη Μέλη και η Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν ομόφωνα να εφαρμόζουν τα εξής:• η παράδοση των πρώτων υλών απαλλάσσεται ως ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, εφόσον πλη­ρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α? της παραγράφου 1 του άρθρου 22α του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, (σημείο α της ενότητας Α του άρθρου 28γ, της Οδηγίας 77/ 388/ΕΟΚ, όπως ισχύει).• για το σκοπό αυτό, η προϋπόθεση σχετικά με τη μεταφορά των πρώτων υλών θα αξιολογείται με βά­ση τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει ο προμηθευτής των πρώτων υλών, και σε συνάρτηση με τη μεταφορά του τελικού προϊόντος στο Κράτος Μέλος στο εσωτερικό του οποίου ο εντολέας διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ.Προκειμένου να απαλλαγεί από το φόρο η αγορά αγαθών και η φασόν εργασία στην Ελλάδα, διότι φορολογείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση το έτοιμο προϊόν στη Γαλλία, πρέπει να πληρούνται οι παρα­κάτω υποχρεώσεις, κατά περίπτωση: 1) Υποχρεώσεις του Α • ανακεφαλαιωτικός πίνακας προς τη Γαλλία για τις πρώτες ύλες (ενδοκοινοτική παρά­δοση με τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του Γ). • ζητάει από τον Β αντίγραφο της φορτωτικής ή άλλου εγ­γράφου σχετικά με τη μετα­φορά των αγαθών στη Γαλλία • τιμολόγιο προς τον Γ για την παράδοση των πρώτων υ­λών, χωρίς ΦΠΑ εφόσον τα αγαθά θα μεταφερθούν στη Γαλλία μετά από την εκτελε­ί ση της φασόν εργασίας,• προσωρινή δήλωση ΦΠΑ. 2) Υποχρεώσεις του Β • ανακεφαλαιωτικός πίνακας για την εργασία φασόν με τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του Γ. • έγγραφο αποδεικτικό της με­ταφοράς του έτοιμου προϊό­ντος στη Γαλλία. • τιμολόγιο προς τον Γ για την εργασία φασόν με τον ΑΦΜ του Γάλλου στη Γαλλία. • προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. • ΙΝΤRΑSΤΑΤ (αποστολής). 3) Υποχρεώσεις του Γ • προσωρινή δήλωση, για τη φορολογητέα ενδοκοινοτική απόκτηση των πρώτων υλών. • ΙΝΤRΑSΤΑΤ (άφιξης).

Σημειώνεται  ότι η απλοποίηση που προέβλεπε η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1237/1995 ειδικά για τις εργασίες φασόν στηριζόταν στο γεγονός ότι την περίοδο που εκδόθηκε οι εν λόγω εργασίες θεωρούνταν παράδοση αγαθού οπότε γινόταν ανάλογη εφαρμογή της απλοποίησης που προέβλεπε το άρθρο 15 για τις τριγωνικές συναλλαγές. Σήμερα ωστόσο  οι εργασίες φασόν αντιμετωπίζονται ως παροχή υπηρεσίας, οπότε θα έπρεπε να έχουν δοθεί νεότερες οδηγίες, πλην όμως δεν έχει εκδοθεί νέα εγκύκλιος.  Επιπλέον σημειώνουμε ότι απαιτείται ενιαία αντιμετώπιση μεταξύ των κ-μ προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις συναλλαγές αυτές με τον ίδιο τρόπο και να συμφωνούν οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που θα υποβάλλονται για τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ελληνική επιχείρηση τιμολογεί την παράδοση αγαθών σε υποκείμενο άλλου ΚΜ με ΑΦΜ/ΦΠΑ και διαθέτει τα αποδεικτικά μεταφοράς των αγαθών προς το άλλο ΚΜ  και εφόσον εκπληρώθηκε η υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα τότε η συναλλαγή θεωρείται ενδοκοινοτική.
Δεν παραλείπουμε όμως να τονίσουμε ότι το θέμα αυτό είναι από τα θέματα που πρέπει να τεθούν στην αρμόδια διεύθυνση για να ανανεώσει τις σχετικές οδηγίες και να λάβει σαφή θέση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση