Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Απαλλαγή ΦΠΑ

Σε εκδοτικό οίκο ξενόγλωσων εκπαιδευτικών βιβλίων ,που οι εξαγωγές της είναι 80-85 % και  με την ΠΟΛ  1167/29/7/2015 παίρνουμε απαλλαγή ΦΠΑ  για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών  ή την λήψη υπερεσιών .   
Σχετικά με την λήψη υπηρεσιών , όταν πρόκειται για εφαργομή υλοποίησης  ηλεκτρονικής πλατφόρμας που σκοπό έχει   αποκλειστικά την δραστηριότητα και το  εξαγώμενο προιόν σε ψηφιακή μοσρφή "πέρα από προιόν ως εκπαιδευτικό βιβλίο ,υπάρχει και ως ηλεκτρονικό αλλά και ως πλατφόρμα εκπαίδευσης ασκήσεων " κλπ .
Στο συμφωνητικό που έχουμε συνάψει με την εταιρία που θα δημιουργήσει και θα βελτιώσει το ηλεκτρονικό προίόν¨, που εξάγουμε κατά κύριο λόγο απαλλάσεται από το ΦΠΑ ;Όταν αυτές είναι συνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με το προιόν  που παράγουμε. Όλες οι συναφή υπρεσίες που αφορούν το προιόν  φυσικό ή ηλεκτρονικό απαλλάσονται  του ΦΠΑ
Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Εκ των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.1167/2015, όπως ισχύει και δεδομένου ότι οι διατάξεις γενικά ερμηνεύονται στενά γραμματικά  έτσι και στην περίπτωση των απαλλαγών του άρθρου 24 η απαλλαγή αφορά σε υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα από τον προμηθευτή προς την εξαγωγική επιχείρηση και συνδέονται άμεσα με το εξαγωγικό προϊόν.
Στην προκειμένη περίπτωση η δαπάνη αφορά την παραγωγή- δημιουργία του λογισμικού για παροχή υπηρεσίας, όπως το αντιλαμβανόμαστε, και όχι παροχή υπηρεσίας άμεσα συνδεδεμένη με το αγαθό που εξάγεται αυτό καθεαυτό.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση