Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Συνδρομή σε αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Έχουμε ένα καταστατικό αθλητικού σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο αναγράφεεται ότι η συνδρομή είναι ετήσια, π.χ. 20€.
Στην περίπτωση που τα μέλη καταβάλλουν κάθε μήνα συνδρομή 20€  μπορεί να κόβει το σωματείο παραστατικό ως μηνιαία πλέον συνδρομή ή θα πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό του και να μετατραπεί από ετήσια σε μηνιαία η συνδρομή των μελών του ;;

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την περ. γ' του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου. 

Τέτοια έσοδα αποτελούν 
ενδεικτικά οι εισφορές (συνδρομές) και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση του ερωτήματός σας, επομένως, εάν προβλέπεται συνδρομή ύψους π.χ. 20 ευρώ ετησίως στο καταστατικό του σωματείου και τα μέλη καταβάλλουν μηνιαίως το ποσό αυτό (επομένως, το έτος 240 ευρώ), ενδέχεται να προκύψει θέμα φορολόγησης του υπερβάλλοντος ποσού, εκτός εάν δύναται να αποδειχθεί ότι και το υπερβάλλον αυτό ποσό εισπράττεται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του σωματείου.

Το τι είδους έσοδο είναι το συγκεκριμένο ποσό στο οποίο αναφέρεστε είναι ζήτημα πραγματικό και ως τέτοιο θα εκτιμηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση σε περίπτωση ελέγχου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση