Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εκμετάλλευση τουριστικής έπαυλης (2)

Ανώνυμη εταιρεία έχει στην κατοχή της τουριστική έπαυλη την οποία  άρχισε να εκμετάλλεύεται  με ΚΑΔ 55.20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ με μισθώσεις μιας ή δύο εβδομάδων σε αλλοδαπούς ή και σε Έλληνες.   Στο μισθωτήριο συμφωνητικό περιέχεται όρος κατάθεσης εγγύησης, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν  οι όροι του συμφωνητικού και ιδία εφόσον υπάρξουν ζημίες κατά την παραμονή  του μισθωτή στο κατάλυμα, η οποία καταπίπτει υπερ  του εκμισθωτή. Περαιτέρω εάν οι ζημίες είναι σημαντικές ο μισθωτής καλείται να καταβάλει πρόσθετο ποσό για την αποκατάστασή τους.
Ερωτάται:

  • Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά η κατάπτωση της εγγύησης δηλ. αν προσαυξάνει το καταβληθέν μισθωμα ή θεωρείται ως έκτακτο κέρδος. Στο συμφωνητικό δεν έχει αναφερθεί ότι καταπίπτει ως ποινική ρήτρα.
  • Ομοίως και για το πρόσθετο ποσό αποκατάστασης των ζημιών, το οποίο έχει καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό με την ένδειξη «ζημίες  της....», κατόπιν προφορικής συμφωνίας των μερών. Μπορεί να θεωρηθεί ως προσαύξηση του μισθώματος ή θεωρείται παροχή υπηρεσιών με ΦΠΑ.
  • Ποιό είναι το ενδεδειγμένο παραστατικό κατά περίπτωση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση