Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ μεταφορών

Ελληνική εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων, υποκείμενη στο φόρο, που αναλαβάνει και μεταφορές-όχι με δικά της μέσα-τιμολογεί πελάτη σε ΤΧ για μεταφορά εμπορευμάτων από Γαλλία σε Ελλάδα. Αναλυτικότερα η συναλλαγή γίνεται ως εξής:
Για τη μεταφορά αυτή η ελληνική εταιρεία, με δεδομένο ότι η ίδια δεν έχει δικά της μέσα, έχει αναθέσει σε γερμανό μεταφορέα την παραπάνω διακίνηση, από τον οποίο έχει λάβει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ. Τη χρέωση που λαμβάνει από την γερμανική εταιρεία, η ελληνική εταιρεία την τιμολογεί στον πελάτη της στην τρίτη χώρα αφού βάλει το σχετικό περιθώριο κέρδους. 
Το ερώτημα είναι : η ελληνική εταιρεία θα εφαρμόσει ΦΠΑ στο τιμολόγιο που θα εκδόσει προς τον πελάτη της τρίτη χώρα και αν όχι τι αιτιολογία θα αναγράφεται στο τιμολόγιο? Τέλος, η γερμανική εταιρεία που έκανε τη μεταφορά, καλώς δεν έβαλε φπα στο τιμολόγιό της?

Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Απο την στιγμή που ο πελάτης στην τρίτη χώρα ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα θεωρείται πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο. Κατ' επέκταση ο τόπος φορολογίας θα είναι η Τ.Χ.
Άρα η Ελληνική εταιρεία δεν θα χρεώσει ΦΠΑ στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εκδόσει στον πελάτη της στην Τ.Χ. και θα αναγράψει "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡ. 2, ΑΡΘΡΟ 14, Ν. 2859/2000"

Η Γερμανική εταιρεία ορθώς δεν χρέωσε ΦΠΑ στο τιμολόγιο της υπηρεσίας της διότι πρόκειται για παροχή υπηρεσίας απο υποκείμενο στον φόρο σε υποκείμενο στον φόρο άλλου κράτους μέλους οπότε τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα (λήπτης υπηρεσιών) με βάση τον γενικό κανόνα της παραγράφου 2α του άρθρου 14.

Η ελληνική επιχείρηση ως υπόχρεος απόδοσης του φόρου οφείλει να στείλει και ανακεφαλαιωτικό πίνακα για την ανωτέρω συναλλαγή και να απεικονίσει το ΦΠΑ στο έντυπο Φ2 με τη μέθοδο της τακτοποίησης του ΦΠΑ (χρεοπίστωση).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση