Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Συντελεστής ΦΠΑ μεταφορικών

Καλησπέρα σας,


Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών με συντελεστή ΦΠΑ 6% και χρέωση μεταφορικων επί του τιμολογίου, με ποιόν συντελεστή ΦΠΑ θα επιβαρυνθούν τα μεταφορικά με 6% ή 24%? Η παρ.4 του αρθ. 19 ν. 2859/2000 δεν είναι ξεκάθαρη ως προς αυτό.

¨Εχει διαφορά αν η μεταφορά θα γίνει με ιδιόκτητα ή μη (courier) μεταφορικά μέσα?

Ευχαριστώ πολύ!

  • 3 Απαντήσεις

Ο συντελεστής ΦΠΑ για Υπηρεσίες μεταφοράς είναι 24%.

Παράγραφος 1  Άρθρο 21_ « Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.
Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%.)Συντελεστές φόρου»

Εάν δεις το παράρτημα ΙΙΙ «Β Υπηρεσίες» θα διαπιστώσεις ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν ανήκει σε κάποιο μειωμένο συντελεστή.

Συνάδελφε συμφωνώ ότι οι μεταφορικές υπηρεσίες υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή όμως στο βιβλίο του κ. Σταματόπουλου- Κλώνη αναφέρει στο κεφάλαιο 19 ότι τα παρεπόμενα έξοδα που ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή όπως έξοδα προμήθειας , μεσιτείας , συσκευασίας , μεταφοράς κτλ περιλαμβάνονται στην φορολογητέα αξία των αγαθών και υπόκειται στον ίδιο συντελεστή με αυτό των αγαθών  . Μάλιστα έχει παράδειγμα με ιδιοκτήτη εστιατορίου και κατανομή μεταφορικών σε 2 διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ (κανονικό και μειωμένο ).

Το ερώτημα λοιπον που τίθεται ειναι αν αυτο προκύπτει απο καπου αλλου πιο ξεκαθαρα καθώς το αρθρο 19 ειναι λίγο δυσνόητο και προκαλει αντιπαραθέσεις με τους ελεγκτές.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ, στην οποία αναφέρεστε, στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας.

Περαιτέρω σημειώνουμε ότι ως προς τα έξοδα μεταφοράς ότι, περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία έστω και αν αναγράφονται ξεχωριστά στο τιμολόγιο ή σε άλλο έγγραφο πώλησης ή αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά ενεργείται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή ή η φορτωτική εκδίδεται στο όνομά του και εξοφλείται από αυτόν. Αντίθετα στην περίπτωση που η φορτωτική εξοφλείται από τον αγοραστή των αγαθών στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται τα μεταφορικά έξοδα. 

Ο συνυπολογισμός των εξόδων στη φορολογητέα αξία έχει σημασία στην περίπτωση που υπάγονται σε διαφορετικό συντελεστή από το συντελεστή των αγαθών, γιατί στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ υπολογίζεται με το συντελεστή των αγαθών. Στην περίπτωση που τα έξοδα μεταφοράς ανήκουν από κοινού σε αγαθά που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές πρέπει να γίνει επιμερισμός των εξόδων με βάση την αξία των αγαθών (Εγκ 10/87).

Σχετικό το θέμα 35 του άρθρου 19 του βιβλίου μας "ΦΠΑ - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Άννας Κλωνή.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση