Υπολογισμός φόρου κληρονομιάς

Ημερομηνία θανάτου φορολογούμενου 19-5-2010. Αξία κληρονομικής μερίδας συζύγου 1.114.424,01 ευρώ. Η σύζυγος λόγω 25 ετούς έγγαμης σχέσης δικαιούται αφορολόγητο 400.000,00 ευρώ.

Ο υπολογισμός του φόρου στο ποσό των 714.424,01 ευρώ θα γίνει με βάση την κλίμακα της Α' κατηγορίας του άρθρου 29 του ν. 2961/2001.

Δηλαδή ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει στην αξία των 714.424,01 ευρώ με εφαρμογή της κλίμακας ή τα πρώτα 200.000,00 ευρώ θα φορολογηθούν με 5% και τα υπόλοπια με 10%.

  • 1 Απάντηση

Με την περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001 ορίζεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο "η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του παρόντος (σ.σ. πρόκειται για παραπομπή στην κλίμακα), μέχρι του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ανά δικαιούχο, εφόσον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου. Εφόσον παρέχεται η απαλλαγή αυτή, κατά τον υπολογισμό του φόρου δεν ισχύει το πρώτο αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας της ίδιας αυτής παραγράφου και περιορίζονται αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια. Η απαλλαγή για τον επιζώντα σύζυγο παρέχεται εφόσον η έγγαμη συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών."

Επομένως, ρητά προκύπτει από τις διατάξεις ότι στην περίπτωση του ερωτήματός σας, το ποσό των 400.000 ευρώ θα είναι αφορολόγητο, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, το ποσό των 200.000 ευρώ θα φορολογηθεί με 5% και το υπερβάλλον ποσό έως το ποσό 1.114.424,01 (δηλαδή, ποσό 514.424,01) θα φορολογηθεί με 10%.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση