Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Επιστρεπτέα προκ/λη

Καλημέρα σας,

Θα ήθελα μία διευκρίνηση για την αίτηση που χρειάζεται να γίνει από επιχειρήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Την αίτηση μπορούν να την κάνουν και οι επιχειρήσεις που έχουν ζημιά το προηγούμενο έτος;

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την απόφαση  Α. 1076/2.4.2020 (ΦΕΚ B 1135)  και συγκεκριμένα το άρθρο 2 δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν :
"1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα του προηγούμενου άρθρου.2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19."

Από όλα τα αναφερόμενα ως άνω δεν προκύπτει απαγόρευση υποβολής αίτησης για μια επιχείρηση που είχε ζημιές το 2018.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν καθοριστεί οι προυποθέσεις που θα τεθούν και πια θα είναι η βάση υπολογισμού  όπως π.χ. εάν η ενίσχυση λάβει ως βάση υπολογισμού την αναλογούσα προκαταβολή του 2018 τότε εσείς δεν θα δικαιούσθε. Διαφορετική όμως θα είναι η απάντηση εάν λάβει υπόψη της η απόφαση ως βάση υπολογισμού τα ακαθάριστα έσοδα ή τα καθαρά κέρδη κ.λπ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση