Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

είσπραξη κεφαλαίου ασφαλιστηρίου κατά την λήξη του με δικαιούχο το τέκνο που έχει πληρωθεί από τον γονέα .

Ιστορικό :  Το έτος 2008  δημιουργήθηκε ασφαλιστήριο από τον γονέα με δικαιούχο είσπραξης  μετά την λήξη του το τέκνο.  Κατά τα έτη  2008-2012  στην  φορολογική  δήλωση του γονέα  η αξία του καταβαλλόμενου ασφάλιστρου δηλώνονταν όπως αυτό απαιτείτο . Από το 2013 μέχρι το 2019 δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ποσού ασφάλιστρων ξεχωριστά σε κωδικό της φορολογικής δήλωσης . Κατά την λήξη του ασφαλιστηρίου   εντός του 2019 για την απόδοση του ποσού από την Ασφαλιστική Εταιρεία ζητήθηκε φορολογική βεβαίωση Απαλλαγής φόρου . Η Φορολογική αρχή  για την πράξη αυτή υποχρέωσε τον γονέα σε Δήλωση ΔΩΡΕΑΣ. Εκδόθηκε βεβαίωση-αφορολόγητη-δόθηκε στον γονέα , στάλθηκε στην Ασφαλιστική εταιρεία και κατεβλήθη  κεφάλαιο αξίας 50.000,00€ σε Τραπεζικό λογ/μο του τέκνου .  
 Ερώτημα   :  1. Στην δήλωση του Γονέα έτους 2019 θα δηλωθεί το εισπραττόμενο ποσό από το τέκνο ως δωρεά χρήσης 2019 ? η δεν θα δηλωθεί καθόλου καθόσον είναι φορολογητέο εισόδημα που έχει δηλωθεί κατά το παρελθόν κατ έτος ως δαπάνη σε βάθος δεκαετίας.  2. Το τέκνο στην δήλωση εισοδήματος έτους 2019 πως θα δηλώσει και σε τι κωδικό του εντύπου φορολογίας εισοδήματος  το εν λόγο ποσό ? σε πληροφοριακά στοιχεία  ως δωρεά η αλλού ?  ώστε να κάνη χρήση για κάλυψη τεκμηρίου αγοράς  εταιρικής  μερίδας  εντός του 2020.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση