Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αγορά αγαθών με έκδοση Διπλοτύπου Απαλλαγής ΦΠΑ ΠΟΛ. 1167/2015 και πώληση αυτών στην ελληνική αγορά

Εξαγωγική εταιρεία αγοράζει α & β ύλες με έκδοση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1167/2015. 

Αν κάποια αγαθά πωληθούν στην ελληνική αγορά ποιες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει σχετικά με τον ΦΠΑ?

  • 1 Απάντηση

Από την απόφαση ΠΟΛ.1167/2015, η οποία καθορίζει τον τρόπο αγοράς (αγαθών που πρόκειται να εξαχθούν) με έμμεση απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς με την έκδοση και παράδοση του  Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής, δεν γίνεται καμία αναφορά για το θέμα αυτό ούτε θετικά ούτε αρνητικά.
Πρακτικά, και από την όλη οικονομία των διατάξεων και το πνεύμα αυτών, θα προτείναμε για τα αγαθά που δεν κατέστη δυνατόν να εξαχθούν, καλό είναι να ζητήσετε από τον εκδότη των τιμολογίων να σας εκδόσει συμπληρωματικό τιμολόγιο με το αναλογούν ΦΠΑ  (ουσιαστικά ανακαλείται το ΕΔΔΑ ή μέρος αυτού).
Ο εκδότης  πρέπει να εκδόσει το συμπληρωματικό τιμολόγιο στο χρόνο έκδοσης του αρχικού τιμολογίου και είναι βέβαιο ότι θα υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση ΦΠΑ και θα καταβάλει και τον αναλογούντα τόκο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, ο δε λήπτης θα εκπέσει το ΦΠΑ των εισροών με τη λήψη του τιμολογίου.
Διαφορετική ρύθμιση και μόνο σε ακραίες περιπτώσεις (γιατί άλλως θα οδηγούσε σε καταστρατηγήσεις)  θα μπορούσε να δώσει η αρμόδια υπηρεσία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση