Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

απορρόφηση κυπριακής εταιρείας Λιμιτεδ που κατέχει ακίνητο στην Ελλαδα από άλλη κυπριακή Λιμιτεδ

Μια κεφαλαιουχική εταιρεία Λμτδ, με έδρα στην Κύπρο ανήκουσα κατά 100% σε φυσικό πρόσωπο τρίτης χώρας και έχουσα στην κυριότητά της τουριστικό δομημένο ακίνητο στη Χαλκιδική, και το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τη μόνη εταιρική περιουσία, απορροφάται από άλλη κυπριακή εταιρεία Λμτδ, τηρώντας την προβλεπόμενη κατά το κυπριακό δίκαιο διαδικασία συγχώνευσης και φυσικά το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου, όπου αμφότερες οι εταιρείες έχουν την έδρα τους. Η τήρηση του νομίμων προϋποθέσεων (διαδικαστικών και φορολογικών) του κυπριακού δικαίου, που τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής λόγω του ότι απορροφώσα και απορροφώμενη στην Κύπρο έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, διαπιστώθηκε από σχετική δικαστική απόφαση ("Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας", στο οποίο γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη "συμφωνία αναδιοργάνωσης, στην οποία γίνεται και περιγραφή του ακινήτου), η οποία δικαστική απόφαση ενέχει χαρακτήρα παρόμοιο με την γνωστή στην Ελλάδα "έγκριση του Νομάρχη" αναφορικά με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας συγχώνευσης. Στην ως άνω απόφαση γίνεται ρητή αναφορά ότι, όπως και στην Ελλάδα, η απορρόφηση έχει ως αποτέλεσμα την καθολική διαδοχή (υποκατάσταση) της απορροφώσας εταιρείας στην όλη περιουσία της απορροφηθείσας εταιρείας, άρα λοιπόν και τη μεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου στην απορροφώσα. 
Ερώτημα:
Για να καταχωρισθεί στο τοπικά αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο (ή υποθηκοφυλακείο) στην Ελλάδα η επελθούσα δια της συγχωνεύσεως μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου στη Χαλκιδική, θα πρέπει να πληρωθεί φόρος μεταβίβασης; Αυτό, εάν γινόταν δεκτό, δεν θα αντέκειτο αφενός 
α) στην οδηγία εταιρικού δικαίου 2017/1132 (ιδίως άρθρ. 105,  που προβλέπει την καθολική διαδοχή ως αποτέλεσμα της απορρόφησης, αλλά και γενικώς στο γεγονός ότι ο ενωσιακός νομοθέτης θεωρεί ότι όλες οι εθνικές διαδικασίες συγχώνευσης/απορρόφησης είναι ισότιμες και ισόκυρες και πρέπει να τυγχάνουν αναγνώρισης στα υπόλοιπα κράτη μέλη;) και αφετέρου 
β) στην οδηγία 2009/133 περί κοινού φορολογικού καθεστώτος επί διακρατικών συγχωνεύσων, ενόψει του ότι το ακίνητο στην Ελλάδα θα μπορούσε να θεωρηθεί "μόνιμη εγκατάσταση" σε άλλο κράτος μέλος, με συνέπεια να είναι εφαρμοστέα η εν λογω οδηγία που απαγορεύει την επιβολή νέου φόρου (μεταβίβασης) από την Ελλάδα;
Σε περίπτωση που το ερώτημα περί υποχρεώσεως ή μη καταβολής φόρου μεταβίβασης ήθελε απαντηθεί θετικά, ο φόρος αυτός -ενόψει του ότι η αιτία της αλλαγής κυριότητας είναι η εξαιτίας της απορρόφησης επερχόμενη καθολική διαδοχή- θα ανέρχεται στο γνωστό 3% ή θα εφαρμοσθεί άλλη, ευνοϊκότερη ρύθμιση;

Σας ευχαριστώ πολύ

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr