Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ι.Κ.Ε. Διαχείρισης ακινήτων

Καλησπέρα σας - Καλή Χρονιά

Φυσικά πρόσωπα θέλουν να ιδρύσουν Ι.Κ.Ε με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ακινήτων με εισφορά  ακινήτων και  χρηματικού  ποσού.
Μπορεί η έδρα της Ι.Κ.Ε. να είναι η οικία ενός από τους εταίρους?
Υπάρχει φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου στις κεφαλαιακές εισφορές?
Υπάρχει φόρος για την εισφορά ακινήτων?
Τα ακίνητα που θα εισφέρουν, θα ενοικιάζονται. Πως θα φορολογούνται τα έσοδα - η δραστηριότητα της εταιρίας θα είναι η εκμετάλλευση ενοικίων.
Τα ακίνητα που θα ενοικιάζονται θα αποσβέννυνται ?
Έξοδα τα οποία θα πραγματοποιούνται για τη συντήρηση των ακινήτων πως θα εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα?
Η διανομή των κερδών της χρήσης πως γίνεται?
Θεωρούμε ότι υπάρχει υποχρέωση της Ι.Κ.Ε στον Ε.Φ.Α.
Υπάρχουν κάποιες άλλες υποχρεώσεις που θα πρέπει να προσέξουμε ?

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

  • 2 Απαντήσεις
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα