Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τροποποιητική Ε1

Όταν είναι εκπρόθεσμη η τροποποιητική Ε1 για φυσικό πρόσωπο το πρόστιμο είναι 100€;Αν κάνω και 2η τροποποιητική Ε1 είναι 100*2=200€ ???
Μπορώ να ακυρώσω τροποποιητική που έκανα ηλεκτρονικά και είναι οριστική;Ευχαριστώ!

  • 2 Απαντήσεις

Το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου είναι 100 ευρώ.
Με το άρθρο 19 του ν 4174 / 2013 παρ. 1, έχει ορισθεί ότι εάν διαπιστωθεί λάθος στη φορολογική δήλωση ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική. Θεωρώ αυτονόητο ότι εάν υπάρχει λάθος το οποίο δεν διορθώνεται με την πρώτη τροποποιητική θα πρέπει να υποβληθεί και δεύτερη.
 
ΠΟΛ.1252/20.11.2015
 2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)
 α) Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (παρ. 1 περ. α')
Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (περ. α' της παρ. 1 σε συνδυασμό με την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54). Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών της παρ. 3 του άρθρου 14, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις μητρώου (πλην της δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο), η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κ.λπ.
 
Ν 4174/2013
Άρθρο 19
1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Ευχαριστώ και πάλι!!!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση