Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δικαίωμα υποβολής 2ης τροποποιητικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014, μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου.

 Στις 5/11/2018 μου κοινοποιήθηκε πρόσκληση από τη ΔΟΥ Καλαμάτας, σταπλαίσια  εντολής ελέγχου, για τη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους  2014 (1/1- 31/12/2013),  με την οποία ζητήθηκαν στοιχεία και πληροφορίες για την επαρκή αιτιολόγηση και την πηγή προέλευσης εκάστου ποσού πίστωσης που περιλαμβάνονταν στους επισυναπτόμενους σε αυτή πίνακες και συγκεκριμένα για τη Χρήση 2013 για το ποσό των 17.900€.
Πριν την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού φόρου και συγκεκριμένα στις 23/11/2018, υπέβαλα 1η τροποποιητική φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2014, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν χρεωστικό.

Έχω το δικαίωμα υποβολής 2ης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με την Παρ. 3α  Άρθρο 19 ΝΟΜΟΣ 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την Παρ. 2  Άρθρο 397 ΝΟΜΟΣ  4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018, γιατί ουδέποτε μου κοινοποιήθηκε προσωρινός προσδιορισμός του φόρου;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση