Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία εισοδήματος Νομικού προσώπου από Airbnb

Νομικό πρόσωπο με τήρηση απλογραφικών βιβλίων που παρέχει υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τύπου Airbnb, ποια από τα έξοδα λειτουργίας εκπίπτουν π.χ. ΔΕΗ, Καθαριότητα, Ενοίκια, Αποσβέσεις, επισκευές, αναλώσιμα κλπ.

Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr