Χαρτόσημο δανείου μεταξύ ιδιωτών

Γονέας δανίζει στο τέκνο 150000,00 για αγορά κατοικίαςστην αλλοδαπή.
1)εάν συνταχθεί σύμβαση στο ποσό αυτό θα υπολογιστεί χαρτόσημο 3,6%?
2)εάν δεν συνταχθεί σύμβαση ,τα χρήματα υπάρχουν σε λογ/μο στην αλλοδαπή
που είναι συνδικαιούχος και το τέκνο, και το ποσό απικονηστεί στη δήλωση
εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί χαρτόσημο?
και άν όχι μπορεί σε κάποιον έλεγχο να θεωρηθεί δωρεά και να καταλογισθεί
φόρος δωρεάς ?

  • 1 Απάντηση

Αν δεν συνταχθεί σύμβαση μεταξύ των ιδιωτών δεν υπάγεται ο δανεισμός σε τέλος χαρτοσήμου.
Αν συνταχθεί σύμβαση μεταξύ ιδιωτών στην ημεδαπή υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου 3,6%.
Αν συνταχθεί σύμβαση μεταξύ ιδιωτών στην αλλοδαπή δεν υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση