Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δήλωση από τον εργοδότη εισοδήματος από μισθωτή υπηρεσία που καταβάλλεται σε αποσπασμένο προσωπικό

Υπάλληλοι μισθωτοί ημεδαπής εταιρείας έχουν αποσπαστεί σε συνδεδεμένη αλλοδαπή εταιρεία για 2 έτη. Στη διάρκεια της απόσπασης αυτής ο μισθός καταβάλλεται κανονικά από τον εργοδότη/ ημεδαπή εταιρεία αλλά βάσει της εγκυκλίου 1072/2015 δε γίνεται παρακράτηση φόρου καθώς το εισόδημα θεωρείται αλλοδαπής προέλευσης. Επίσης, το κόστος μισθοδοσίας της ημεδαπής εταιρείας μεταχρεώνεται στην αλλοδαπή. Καθώς θεωρείται το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης καταβάλλεται από το φορολογούμενο στην αλλοδαπή ο σχετικός φόρος που ισχύει εκεί για μισθωτές υπηρεσίες. Ο φορολογούμενος έπειτα ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας θα φέρει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα προκειμένου να φορολογηθεί γι'αυτό παίρνοντας όμως πίστωση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (ή ό,τι προβλέπει η σχετική ΣΑΔΦ μεταξύ των 2 χωρών). Το ερώτημα που προκύπτει για τον ημεδαπό εργοδότη είναι αν δηλώνει στον κωδικό 16 με περιγραφή “Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες(όπως φαίνεται στο παράρτημα Β της απόφασης 1099/2019) το καθαρό εισόδημα με μηδενικό φόρο (μιας και δεν παρακράτησε) ή αν δε δηλώνει καθόλου εισόδημα. Και αν δηλώσει σε ποιο κωδικό θα εμφανιστεί στο Ε1? 393-394?
Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση