Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Διαφημιστικό τέλος 2%

Καλησπέρα ,

Τι ισχυει με το τέλος διαφήμισης 2% που καταβάλονταν στο Ταμείο Παρακαταθηκών ; Πότε πρέπει να καταβάλλεται ?
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μή καταβολής του πέραν προστίμου υπάρχει και περίπτωση μή έκπτωσης των δαπανων ?

  • 1 Απάντηση

Η απόδοση του τέλους γίνεται πάντα από τον διαφημιζόμενο, μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή αναλόγου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μή απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις φορολογικές διατάξεις.
Περισσότερη ανάλυση από το βιβλίο του Δ.Σταματόπουλου , Ανάλυση και Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Εκδόσεις forin 2017, στο άρθρο 23 Ν.4172/2013  (θέμα 19 Τέλος διαφήμισης -Διατάξεις)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση