Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δωρεάν παραχώρηση επαγγελματικής στέγης από πατέρα σε υιό

Πατέρας έχει την επικαρπεία ενός γραφείου και τη ψιλή κυριότητα του γραφείου την έχει ο γιός, ο οποίος κάνει χρήση του γραφείου αυτού ως επαγγελματική στέγη (δικηγόρος).

1) Υπάρχει θέμα τεκμαρτού εισοδήματος ?

2) Πρέπει να συνταχθεί συμφωνητικό μίσθωσης, με τεκμαρτό μίσθωμα το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ?

3) Αν ισχύουν τα δύο παραπάνω, μπορεί να γίνει συμφωνητικό μεταξύ των 2 με λιγότερο μίσθωμα από το τεκμαρτό?

Αναμένω το συντομότερο απάντησή σας.

Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα