Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών σε 120 δόσεις

Ένας οφειλέτης έχει χρέος στον ΟΑΕΕ-ΚΕΑΟ 52.000,00€. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4158/17 δεν μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση των 120 δόσεων.Εάν πληρώσει τις 3.000,00€μ ώστε το χρεός να γίνει 49.000,00€ θα μπορεί μετά να υπαχθεί;

  • 1 Απάντηση

Για να ενταχθεί ο οφειλέτης στην ρύθμιση πρέπει οι συνολικές οφειλές του  προς ρύθμιση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του να μην υπερβαίνουν το ποσό των 50.000,00 € προς το Δημόσιο ή και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης(ΦΚΑ). Συνεπώς μπορεί να ενταχθεί στην ρύθμιση αν εξοφλήσει μέρος αυτών έτσι ώστε το ύψος των οφειλών του προς τους ΦΚΑ να μην υπερβαίνει τις 50.000,00 €

Προσθέστε τη δική σας απάντηση