ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία

Παρέχεται η δυνατότητα με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα μηχανήματα να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους;...

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων...

  • 1 Απάντηση

Τα στοιχεία που μπορεί να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία αναφέρονται στο άρθρο 24 των ΕΛΠ κάποια εκ των οποίων είναι τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά ακίνητα (αναλυτικά βλ. θέμα 11 άρθρου 24 του βιβλίου "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ".).

Στα στοιχεία αυτά δε συμπεριλαμβάνονται τα μηχανήματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 18, τα μηχανήματα, αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης.

Ως αποσβέσιμο κόστος κτήσης νοείται το ποσό στο οποίο ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στην αρχική αναγνώριση, μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις.

Για την επιμέτρηση των μηχανημάτων δείτε αναλυτικά τα θέματα του άρθρου 18 του βιβλίου μας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ".

Προσθέστε τη δική σας απάντηση