Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

φόροι-τέλη διαφήμισης

η διαφήμιση στο διαδίκτυο ,υπόκειται σε φόρο διαφήμισης και εάν ναι με τι ποσοστό και που αποδίδεται, ή μήπως υπόκειται σε τέλος διαφήμισης ,αντίστοιχα ποσοστό , που και πότε αποδίδεται.

  • 2 Απαντήσεις

Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4498/16.11.2017 επιβάλλεται ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών.

Η ειδική εισφορά παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. (ν. 4498/2017, άρθρο 24, παρ. 3).

Μία επιπλέον σημείωση:

Άρθρο 48 Ν.3801/2009
Τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης
Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεο­ντολογίας και Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2863/ 2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου και του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νό­μιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστι­κών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κό­στους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών, ο οποίος το εισπράττει αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδι­κό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο ό­νομα της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοι­νωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε.

Το Τέλος 0,02% υπόκειται σε Φ.Π.Α..

Το Σ.Ε.Ε. (ανεξάρτητη αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Αστική εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας και τον διακριτικό τίτλο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ www.see.gr) έχει ήδη ανοίξει για το σκοπό αυτό λογαριασμό στην τράπεζα του οποίου τα στοιχεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ε..

Σε κάθε κατάθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη και η περίοδος που αφορά. Δεν προβλέπεται ειδικό έντυπο για την απόδοση του Τέλους υπέρ Σ.Ε.Ε..

Προσθέστε τη δική σας απάντηση