Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου παρ. 2 άρθρο 62 Ν. 4172/2013

Ερωτάται εάν επιτρέπεται, προαιρετικά , να γίνεται παρακράτηση φόρου σε αμοιβές για υπηρεσίες της περ. δ' της παρ. 1, που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στον ερωτόντα

Προσθέστε τη δική σας απάντηση