Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου παρ. 2 άρθρο 62 Ν. 4172/2013

Ερωτάται εάν επιτρέπεται, προαιρετικά , να γίνεται παρακράτηση φόρου σε αμοιβές για υπηρεσίες της περ. δ' της παρ. 1, που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα