Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ελληνικό Μουσείο αγοράζει έργο τέχνης

Ελληνικό Μουσείο αγοράζει έργο τέχνης από γκαλερί της Ιταλίας Στο  τιμολόγιο που εκδίδει ο Ιταλός προμηθευτής αναγράφεται   ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ ως  ΙΤ………. έγκυρος ως αριθμός ΦΠΑ  VIES,  ο ΦΠΑ του Μουσείου δεν αναγράφεται ή αναγράφεται χωρίς το πρόθεμα EL.Το Ελληνικό Μουσείο αποδίδει ΦΠΑ στην Ελλάδα ¨?

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11-Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - του Κώδικα ΦΠΑ ,ισχύουν τα εξής:
1. Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος - μέλος, από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται:
……………………………………………………………………………………………………………
γ) από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωποεφόσον το ύψος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται στο κράτος - μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.
……………………………………………………………………………………………………………
Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορούν να επιλέγουν τη φορολόγησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 22-Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας του Κώδικα ΦΠΑ ισχύουν τα εξής:
1. Απαλλάσσονται από το φόρο:
………………………………………………………………………………………………………………
ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.  Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων,
Σύμφωνα με τις ως άνω συνδυαζόμενες διατάξεις των άρθρων 11 και 22 του Κώδικα ΦΠΑ (και εφόσον το Μουσείο δεν έχει και άλλες δραστηριότητες υπαγόμενες στο ΦΠΑ) έχουμε τα εξής :

Περίπτωση 1η: Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού μεγαλύτερη των 10.000,00 € από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο
Το Ελληνικό Μουσείο αγοράζει το έργο τέχνης από την Ιταλία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ , επειδή η αξία αγοράς υπερβαίνει τα 10.000,00 € , ο τόπος της ενδοκοινοτικής απόκτησης είναι ο τόπος εγκατάστασης του αγοραστή , δηλαδή η Ελλάδα.
Κατά συνέπεια το Μουσείο θα πρέπει (εάν τυχόν δεν έχει προηγούμενες ενδοκοινοτικές αγορές) να αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα EL.Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβάλλει στη ΔOY που υπάγεται , δήλωση μεταβολών  εγγραφής στο VIES και να γνωστοποιήσει στην Ιταλική επιχείρηση , ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί με ιταλικό ΦΠΑ.
Για την ενδοκοινοτική απόκτηση το Μουσείο θα πρέπει:
Να υποβάλει έκτακτη περιοδική δήλωση ΦΠΑ, αναγράφοντας στους σχετικούς κωδικούς  303,333,364 την αξία της αγοράς για να καταβάλει τον αναλογούντα φόρο.
Να υποβάλει για τον σχετικό μήνα VIES ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από την Ιταλία.
Να υποβάλει δήλωση INTRASTAT άφιξης μόνο στην περίπτωση που έχει υπερβεί το κατώφλι, από προηγούμενες αγορές από άλλα Κράτη –Μέλη κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Κατώφλι για αφίξεις 2018 = 150.000,00 €
Να σημειωθεί ότι εάν δεν εκπληρωθούν οι ανωτέρω υποχρεώσεις , θα επιβληθούν τα αυτοτελή πρόστιμα των 100,00 για κάθε δήλωση για τις δηλώσεις INTRASTAT άφιξης και VIES Απόκτησης και 500,00 € για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης του οφειλόμενου ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του  ν.4174/2013

Περίπτωση 2η:    Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού μικρότερη των 10.000,00 € από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο
Το παραπάνω Μουσείο αγοράζει το έργο τέχνης από την Ιταλία. Επειδή η αξία της αγοράς είναι μικρότερη των 10.000,00 € , ο τόπος φορολόγησης είναι ο τόπος του προμηθευτή, δηλαδή η Ιταλία. Κατά συνέπεια το Μουσείο θα καταβάλει αξία και ΦΠΑ (Ιταλικό) στον προμηθευτή του στην Ιταλία. Στην περίπτωση αυτή το Μουσείο δεν έχει δηλωτικές υποχρεώσεις.
Εάν όμως το Μουσείο επιθυμεί την φορολόγησή του στην Ελλάδα, θα πρέπει με δήλωση μεταβολών να ενταχθεί στο VIES , να λάβει το πρόθεμα EL και να δώσει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ στον Ιταλό προμηθευτή του , ώστε να μην το επιβαρύνει με ιταλικό ΦΠΑ.
Στην συνέχεια έχει υποχρέωση για την συγκεκριμένη ενδοκοινοτική απόκτηση:
Να υποβάλει έκτακτη περιοδική δήλωση ΦΠΑ, αναγράφοντας στους σχετικούς κωδικούς  303,333,364 την αξία της αγοράς για να καταβάλει τον αναλογούντα φόρο.
Να υποβάλει για τον σχετικό μήνα VIES ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από την Ιταλία.
Σημειώνεται ότι δεν θα υποβάλει δήλωση INTRASTAT Άφιξης , αφού η αξία αγοράς είναι μικρότερη του κατωφλίου εξομοίωσης.   Κατώφλι για αφίξεις 2018 = 150.000,00 €.
Επισημαίνεται ότι η μη εκπλήρωση των πιο πάνω αναφερόμενων υποχρεώσεων έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων του Ν.4174/2013, οι οποίες αναφέρθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση