Μετατροπή λογιστικών βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά εντός του φορολογικού έτους

Επιχείρηση κάνει μετατροπή από Α.Ε. σε Ε.Ε. στις 29/12/2014. Κατά την μετατροπή αλλάζει την τήρηση των λογιστικών βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά. Είχε την δυνατότητα να κάνει την μετατροπή αυτή εντός του έτους 2014 ήτοι στις 29/12/2014?

  • 1 Απάντηση

Σε περίπτωση αλλαγής νομικού τύπου ή της ιδιοκτησίας μιας οντότητας που εντασσόταν στις περιπτώσεις της παρ.2α ή 2β του άρθρου 1 (π.χ. Α.Ε. , Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε., κλπ) με αποτέλεσμα την ένταξή της στην περίπτωση 2γ του ίδιου άρθρου (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική, κλπ) για την ένταξη σε κατηγορία μεγέθους λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
Για παράδειγμα για μία πολύ μικρή Α.Ε.που στο τέλος του έτους 20Χ3 μετατράπηκε σε Ο.Ε.δίδονται τα παρακάτω δεδομένα (σημείωση το παράδειγμα αναφέρεται σε έτη μετά την εφαρμογή του νόμου 4308/201420Χ420Χ320Χ220Χ1ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1.400.000,001.450.000,001.750.000,001.780.000,00ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ320.000,00310.000,00305.000,00300.000,00ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ8777 
Κατά την Διοίκηση (ΠΟΛ 1003/2015, παρ.2.16), για την εταιρεία αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:
Με βάση τα δεδομένα αυτά , η ανώνυμη εταιρεία θεωρείται πολύ μικρή για τις χρήσεις 20Χ1 έως 20Χ3.Η νέα εταιρεία (ομόρρυθμη) το έτος 20Χ4 θεωρείται μικρή διότι δεν έχει κατέλθει κάτω από το όριο του κύκλου εργασιών 1.500.000,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες χρήσεις και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί διπλογραφικό σύστημα , σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος νόμου.Ωστόσο στη χρήση 20Χ5 θα θεωρείται πολύ μικρή και θα δικαιούται να τηρήσει απλογραφικό λογιστικό σύστημα.Διαφοροποιώντας ελαφρώς το παράδειγμα , εάν ο κύκλος εργασιών για το 20Χ2 ήταν κάτω του ορίου 1.500.000,00 ευρώ , η νέα οντότητα το έτος 20Χ4 θα ήταν πολύ μικρή και συνεπώς θα μπορούσε να τηρήσει απλογραφικό σύστημα .
Συνοψίζοντας στο ερώτημά σας , μπορεί να μετατραπεί στις 29/12/2014 σε Ε.Ε.,όμως για την αλλαγή των βιβλίων θα πρέπει και στην χρήση 2014 αλλά και στην χρήση 2015 (ήτοι δύο συνεχόμενες χρήσεις ) να θεωρηθεί πολύ μικρή  και κάτω του ορίου των 1.500.000,00 ευρώ έτσι ώστε να τηρήσει απλογραφικά από 01/01/2016, δηλ. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει κατηγορία βιβλίων όταν η μετατροπή συντελείται μέσα στη χρήση (π.χ. εντός 2014)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση