Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Pro rata σε περίπτερο

Σε ατομική επιχείρηση με δύο κλάδους περίπτερο και καφετέρια σε χωριστή εγκατάσταση α) θα πρέπει να υπολογίσουμε prorata και β) αν ναι και για τις δύο δραστηριότητες ή μόνο για το περίπτερο?Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας.

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 31 § 1 του Κώδικα Φ.Π.Α., "σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών. ..."

Προϋπόθεση επομένως για τον διακανονισμό των κοινών εισροών βάσει της αναλογίας PRO-RATA, είναι η πραγματοποίηση πράξεων για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται το δικαίωμα αυτό.

Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων (τσιγάρα, πούρα, καπνός, κλπ).

Επομένως, εφόσον η συγκεκριμένη ατομική επιχείρηση διενεργεί τόσο πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ ( καφετέρια & περίπτερο ) αλλά και πράξεις για τις οποίες δε παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων) οφείλει να πραγματοποιήσει διακανονισμό του ΦΠΑ των κοινών δαπανών (Prorata). 

Σημειώνεται ότι δεν εξετάζονται οι διαφορετικοί κλάδοι, αλλά οι τυχόν κοινές δαπάνες για πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης και για πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. αμοιβή λογιστή) 

Από το βιβλίο μας "Κώδικας ΦΠΑ - Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Ά. Κλωνή δείτε αναλυτικά τα θέματα 30.1 του άρθρου 30 και τα θέματα 18 και 19 του άρθρου 31 που αφορούν στον σχηματισμό του κλάσματος της Prorata.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση