Ασφαλιστικές εισφορές εργατών με κύρια σφάλιση ΟΓΑ σε συσκευαστήρια Αγροτικών Συνεταιρισμών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 42/26-5-2008 του ΙΚΑ και τις σχετικές 90/02,128/07 οι ασφ/νοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., οι οποίοι απασχολούνται εποχικά ,για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες ετησίως σε επιχ/σεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών,συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτόν, εξαιρούμενοι της ασφ/σης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την απασχόλησή τους αυτή.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

1.Με την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 απο 1-1-2017 συνεχίζουν να έχουν ισχύ οι αναφερόμενοι εγκύκλιοι ?
2.Τι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλει από 1-1-2017 Αγροτικός συνεταιρισμός που θα απασχολήσει μέχρι έξι (6) μήνες στο συσκευαστήριο, εργάτες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ?

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο  40 παράγρ.8 του Ν. 4387/2016
  ► Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισης ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των 150 ημερών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Οι ασφαλισμένοι αυτοί υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρμοζόμενων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση