ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

ΑΠΥ επί πιστώσει

Σαν γιατρός υποβάλλω καταστάσεις σε διάφορα ταμεία για πληρωμή αμοιβών παρακλινικών (μικροβιολογικών) εξετάσεων ασφαλισμένων.
Το 2010 έχω υποβάλλει, πχ στον ΟΠΑΔ αιτήσεις για αμοιβές ύψους συνολικά 31052,00 Ευρώ, για τα οποία έχουν κοπεί Αποδ. Παροχής Υπηρ.
Δεν έχω εισπράξει ούτε 1 Ευρώ.
Όμως θα φορολογηθώ σαν να τα έχω εισπράξει, σωστά? (προκύπτει επι πλέον φόρος 17000,00 Ευρώ)
Τι γίνεται σ' αυτή την περίπτωση?

  • 5 Απαντήσεις

Εφόσον έχετε εκδόσει τις σχετικές Α.Π.Υ., θα φορολογηθείτε για τα ποσά αυτά ανεξαρτήτως εάν τα έχετε εισπράξει ή όχι.
Σημειώνεται γενικά ότι με το ν. 3842/2010, από 1.1.2011, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να εκδίδουν τις Α.Π.Υ. με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών και ανεξαρτήτως εάν εισπράξουν ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή.

Δείτε σχετικά το θέμα 55 του άρθρου 13 του βιβλίου "Κώδικας Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων - Πρακτικό Βοήθημα - Βασικές Έννοιες" του Δημ. Σταματόπουλου.

Ν. 3845/2010 - ΑΡΘΡΟ 6
9. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 7, όπως αναριθμείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του παρόντος, του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ' εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.»
ΠΟΛ 1135/2010 - Άρθρο 6
Επισημαίνεται ότι, η παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θα εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή (μετρητά, επιταγή, συναλλαγματική) της αμοιβής και θα συμψηφίζεται κατά τη χρήση αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση φορολόγησης του εισοδήματος.
Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά, εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής. Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92, ισχύουν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 και μετά.
Εγγ. 1079447/2068/Α0012/06-10-04
Χρόνος απόκτησης εισοδήματος ιατρών που συμβάλλονται με τα
ασφαλιστικά ταμεία. Χρόνος έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών από ιατρούς.

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
3. Επίσης από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 1075711/1267/Α0012/26.01.01 και 1016888309/Α0012/27.02.02 έγγραφα μας) ότι ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος των ιατρών που συμβάλλονται με το Δημόσιο θεωρείται και εκείνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος – ιατρός έλαβε με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της έκδοσης του εντάλματος πληρωμής των αμοιβών του από τις Διευθύνσεις Εντελλομένων Εξόδων, καθόσον η έκδοση αυτή καθεαυτή συνιστά πίστωση του ποσού των αμοιβών στα βιβλία του οφειλέτου Δημοσίου κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος.
4. Ύστερα από τα παραπάνω ως χρόνος απόκτηση των αμοιβών των ιατρών που συμβάλλονται με ασφαλιστικά ταμεία θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο οι δικαιούχοι έλαβαν γνώση της έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή έλαβαν τη σχετική βεβαίωση αμοιβών στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται το σύνολο των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν στο όνομά τους και το συνολικό ποσό των δικαιουμένων αμοιβών, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος έκδοσης του προβλεπομένου από τον Κ.Β.Σ. παραστατικού στοιχείου.
Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, ο χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ. από τους γιατρούς για αμοιβές που εισπράττουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία συναρτάται άμεσα με το χρόνο είσπραξης – καταβολής της αμοιβής τους ή την πίστωση του λογαριασμού τους.
Επομένως οι γιατροί που συμβάλλονται με το Δημόσιο ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.ά) πρέπει να εκδίδουν τις Α.Π.Υ. για τις αμοιβές τους στον οριζόμενο από τον Κ.Β.Σ. χρόνο και όχι όπως συνηθίζεται με την υποβολή των δικαιολογητικών βάσει των οποίων γίνεται έλεγχος και εκκαθάριση της αμοιβής αυτής.
4. Επειτα από τα παραπάνω κα με βάση τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α΄ του παρόντος για τη λογιστική – φορολογική τακτοποίηση της αξίας των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στα βιβλία την χρήση 2003, αλλά δεν εισπράχθηκαν εντός της χρήσης αυτής (2003), μπορείτε στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της προηγούμενης χρήσης (2003)με λογιστικό σημείωμα να μεταφέρετε με ημερομηνία 31/12/ την αξία των αποδείξεων αυτών από την στήλη των εσόδων (αρνητική καταχώρηση) σε χωριστή στήλη «έσοδα επόμενης χρήσης».
Περαιτέρω στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της επόμενης χρήσης (2004) θα καταχωρήσετε σε χωριστή στήλη «έσοδα προηγούμενης χρήσης» την αξία των αποδείξεων αυτών προκειμένου να φορολογηθούν
στην χρήση στην οποία εισπράχθηκαν (2004).
Μετά από τα πιο πάνω, μήπως θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει το ισχύει το έγγραφο 1079447/2068/Α0012/06-10-04. ????????

Ευχαριστώ θερμά τους χρήστες Γιάννη Σταματόπουλο και dimi hatzi για τις αναλυτικότατες απαντήσεις τους

Η απάντηση μου παραπάνω αφορά στη συγκεκριμένη ερώτηση του κ. Μπόσκου και στο ζήτημα της φορολόγησης αποδείξεων που έχουν ήδη εκδοθεί ανεξάρτητα από το εάν έχουν εισπραχθεί ή όχι τα οφειλόμενα ποσά.
Γενικά, σημείωσα ότι με το ν. 3842/2010, από 1.1.2011, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να εκδίδουν τις Α.Π.Υ. με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών και ανεξαρτήτως εάν εισπράξουν ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή.
Ειδικά, συμπληρώνω ότι στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η απόδειξη των ελευθέρων επαγγελματιών εκδίδεται με κάθε επαγγελματική είσπραξη, όπως ορίζεται από το άρθρο 13 § 3 του Κ.Β.Σ.

Γενικά, σημείωσα ότι με το ν. 3842/2010, από 1.1.2011, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να εκδίδουν τις Α.Π.Υ. με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών και ανεξαρτήτως εάν εισπράξουν ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή.
Πως καθορίζεται  η ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών από μικροβιολόγους προς ιδιώτες
Με την έκδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων ή με την παράδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων και την αξιολόγηση κι ερμηνεία αυτών στον εξεταζόμενο;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση