Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Οι Διαχειριστές της ΕΠΕ,ως πάροχοι υπηρεσιών προς αυτήν

Η "Χ" ΕΠΕ συστάθηκε το 2008.Οι διαχειριστες/εταίροι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ ΠΡΙΝ από την ίδρυσση της ΕΠΕ.Οι δύο διαχειρστές παρέχουν υπηρεσίες προς τους πελάτες της ΕΠΕ για λογαριασμό της ΕΠΕ και εκδίδουν  τα προβλεπόμενα ΤΠΥ προς την ΕΠΕ (δηλαδή αμοίβονται από την ΕΠΕ αλλά ΟΧΙ για υπηρεσίες διαχείρισης/εκπροσώπησης).Τα εκδιδόμενα τιμολόγια ΠΥ των διαχεειριστών εκπίπτονται  απο τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ .Οι διαχειρστές ,ως φυσικά πρόσωππα, δηλώνουν την αξία των τιμολογίωων που εκδίδουν προς την ΕΠΕ ως εισόδημα εξ εμππορικών επιχειρήσεων.Σημειωτέον ότι ο βασικός -αν όχι μαναδικός-πελάτης των ατομικών επιχειρήσεων των διαχειριστών είναι η ΕΠΕ .
Το ερώτηματα είναι :
α) καλώς η ΕΠΕ  εκπίπτει από τα ακάθάριστα έσοδα της τα ΤΠΥ των διαχειριστών μέχρι και την 31/12/2013 ?
β) καλώς  οι διαχειρστές,ως φυσικά πρόσωπα, δηλώνουν τα προερχόμενα από την ΕΠΕ εισσδήματα,ως εισοδήματαα εξ εμπορικών επιχειρήσεων?
γ) από την χρήση 2014 ισχύεΙ το αρθρο 23 του Ν.4172/2013 .Τι αλλάζει σε σχέση με την προαναφερθείσα πρακτική που ακολουθούνταν μέχρι και το 2013.  (αν υποτεθεί ότι μέχρι και το 2013 γίνονταν σωστή φορολογική διαχείριση) ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση