Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου σε συναλλαγές με Δημόσιο

"Οι φορείς γενικής κυβέρνησης "εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες"[3] κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από "φυσικά ή"[4] νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά καιγγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών."

Έχει αλλάξει κάτι? γιατί μία συνάδελφος μου είπε οτι έχει πάει στο 20% η παρακράτηση.
(μηχανολόγος μηχανικός αναγόμωσε  τους πυροσβεστήρες σε δημοτικό σχολείο-α΄θμια εκπαίδευση.τι παρακράτηση του γίνεται? 8% ή 20%)

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr