Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αυτοπαράδοση παγίων

Επιχείρηση λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών με Β΄ ΚΑΤ. Βιβλία κατασκεύασε το 2006 ιδιόκτητο κατάστημα και συμψήφισε το φόρο εισροών των υλικών κατασκευής.
Το τέλος του 2015 θέλει να κάνει διακοπή εργασιών το ερώτημα είναι:
Θα κάνει αυτοπαράδοση   του καταστήματος και θα αποδώσει το ΦΠΑ στην ΔΟΥ  και εάν ναι πως θα υπολογίσει την αξία με τον αντικειμενικό τρόπο  ή με άλλο τρόπο

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ορίζονται τα εξής:
"Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης,
 η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους.Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.Για τα ακίνητα, η μίσθωση των οποίων υπάγεται στο φόρο, κατόπιν της επιλογής που προβλέπεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε δεκαετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα δέκατο του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης. Το ποσό του φόρου που εναπομένει για διακανονισμό κατά το χρόνο άσκησης της επιλογής φορολόγησης, διακανονίζεται με βάση συνολική περίοδο δέκα ετών."

Κατόπιν αυτών, η άποψη μας είναι ότι εφόσον το ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί σε φορολογητέες δραστηριότητες, δηλαδή για την εμπορία των ανταλλακτικών - ιδιοχρησιμοποίηση, για περισσότερο από πέντε χρόνια, έχει νόμιμα ολοκληρωθεί το δικαίωμα έκπτωσης του συνόλου του ΦΠΑ.

Βλέπε γενικότερα στο βιβλίο μας ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  στα άρθρα 7 και 33 του ΦΠΑ και στα θέματα αυτών.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση