Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Καταχώρηση στο Ε1 επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών

Λόγω αλλαγής του ασφαλιστικού καθεστώτος, από  "Νέο" σε "Παλαιό", έλαβα μέσα στο 2014 από το ΙΚΑ τις αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των ετών 2007 έως και 2012.
Το συνολικό ποσό της επιστροφής επαυξήθηκε με τόκο περίπου 20% (για την ακρίβεια 19,5%) και στο ποσό των τόκων κρατήθηκε φόρος 20%.

Πώς πρέπει να γίνει η καταχώρηση αυτής της περίπτωσης στο Ε1;
Πώς φορολογείται το ποσό της επιστροφής;
Στο ποσό της επιστροφής θα υπολογιστεί Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση