Ποια είναι η διαδικασία παραλαβής κλειδάριθμου από την Δ.Ο.Υ. ; Υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβει κάποιος κλειδάριθμο εκ μέρους μου;

Ποια είναι η διαδικασία παραλαβής κλειδάριθμου από την Δ.Ο.Υ. ; Υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβει κάποιος κλειδάριθμο εκ μέρους μου;

  • 1 Απάντηση

Για να παραλάβει κάποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κλειδάριθμο από την Δ.Ο.Υ. θα πρέπει ή να είναι ήδη χρήστης ή να είναι νέος χρήστης που έχει κάνει Αρχική Εγγραφή

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να παραλάβουν κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ .Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή είναι ο Α.Φ.Μ. και το αποδεικτικό ταυτοποίησής (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα Ομογενούς κ.λπ.). Σε περίπτωση που έχει γίνει αλλαγή αριθμού ταυτότητας και δεν έχει δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να απευθυνθούν μόνο στη Δ.Ο.Υ. που ανήκουν.

Τον κλειδάριθμο του νομικού προσώπου θα τον παραλάβει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας, μόνο από την Δ.Ο.Υ. που ανήκει το νομικό πρόσωπο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Τμήμα Μητρώου, εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις. Η μία από αυτές -η οποία και θα σας χορηγηθεί- περιέχει τον κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του νομικού προσώπου αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., θα προσκομίζεται εξουσιοδότηση, με γνήσιο υπογραφής, από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ, και θα παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο άλλο πρόσωπο εκ μέρους του.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση