ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου πώλησης όταν έχει εκδοθεί για τη συναλλαγή δελτίο αποστολής ή κατάσταση

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου πώλησης όταν έχει εκδοθεί για τη συναλλαγή δελτίο αποστολής ή κατάσταση;

Ισχύει ο ένας μήνας από την έκδοση ή πρέπει να γίνει στο τέλος του μήνα που αφορά;

  • 2 Απαντήσεις

Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ άρθρο 6, παράγρ. 14:

"Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων".

.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση